Sergej Tolstov
baritone / barytónSergei Tolstov (1962) was  born in Novokuzneck, Russia. He completed his studies in opera singing first at the Conservatory in Saratov and then at the prestigious  Rimsky-Korsakov Conservatory in St. Petersburg. Immediately after his studies, his solo career took off at the world-famous Mariinskym Theatre /Kirov opera (1990–1993) in St. Petersburg. He has been living in Slovakia since 1994. Between 1994–1995 he was appointed at the State Opera in Banská Bystrica and since 1995 he has been a soloist at the Opera of the Slovak National Theatre in Bratislava. He is the winner of many international singing competitions (Karlovy Vary 1989, Marseille 1993, a finalist in the Luciano Pavarotti International Competition in Philadelphia). The works of Russian, Italian and French composers dominate his repertoire e.g.  characters from Tchaikovsky´s operas: Eugen Onegin, The Queen of Spades, Lyonel (The Maid of Orleans), but also Germont in La Traviata, Ford in Falstaff, Rodrigo in the opera Don Carlos, Gérard in Giordano´s opera Andrea Chénier and Prince Bolkonsky in Prokofiev´s opera War and Peace. In recent years he has achieved great success in more dramatic baritone roles like Nabucco, Renato in A Masked Ball, Amonasro in Aida, Alfio in Cavalleria Rusticana, Michele in Puccini´s The Cloak, Renato in A Masked Ball, Scarpia in Toscaas Macbeth and lately as Valentin in Gounod´s Faust . He has performed on opera and concert stages in Russia, the USA, France, Germany, Romania, Macedonia, Spain, Switzerland, Hungary, Germany and Japan. He regularly co-operates with the Slovak Philharmonic, with whom he has performed in various vocal-instrumental works. In May and June 2010 he first appeared in Zurich Opera like Rangoni in Musorgsky´s Boris Godunov.

Sergej Tolstov (1962) je  rodákom z ruského Novokuznecku. Absolvoval štúdium operného spevu na Konzervatóriu v Saratove a na prestížnom Konzervatóriu Rimského-Korsakova v Petrohrade. Hneď po skončení vysokej školy odštartoval sólistickú dráhu v svetoznámom Mariinskom divadle /Kirov opera (1990–1993) v Petrohrade. Od r. 1994 žije na Slovensku. V rokoch 1994–1995 pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici, od roku 1995 je sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Je laureátom viacerých medzinárodných speváckych súťaží (Karlove Vary 1989, Marseille 1993, finalista Medzinárodnej súťaže Luciana Pavarottiho vo Filadelfii). V jeho opernom repertoári dominujú diela ruských, talianskych a francúzskych skladateľov. Napr. postavy z Čajkovského opier: Eugen Onegin, Jileckij a Tomskij (Piková dáma), Lyonel (Panna Orleánska), ale aj Germont v opere La Traviata, Ford vo Falstaffovi, Rodrigo v opere Don Carlos, Gérard v Giordanovej opere Andrea Chénier či Knieža Bolkonskij v Prokofievovej opere Vojna a mier. V posledných rokoch dosiahol výrazné úspechy v dramatickejších barytónových partiách,  ako Nabucco, Renáto v Maškarnom bále, Amonasro v Aide, Alfio v Sedliackej cti, Michele v Pucciniho Plášti, Renáto v Maškarnom plese, Scarpia v Toske, Macbeth a najnovšie Valentin v Gounodovom Faustovi. Vystupoval na operných scénach a koncertných pódiách v Rusku, USA, Francúzsku, Nemecku, Rumunsku, Macedónsku, Španielsku,  Švajčiarsku, Maďarsku, Nemecku a Japonsku. Pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, kde sa predstavil vo viacerých vokálno-inštrumentálnych dielach. V máji  a  júni  2010   úspešne  debutoval v Opernhause v Zürichu, kde stvárnil postavu Rangoniho  v Musorgského Borisovi Godunovi pod taktovkou Vladimira Fedosejeva.